DVHP50W2023
16,850,000 
Bơm nhiệt10.5 kg
DVHP50M2023
17,400,000 
Bơm nhiệt10.5 kg
DVHP50B2023
17,550,000 
Bơm nhiệt10.5 kg
DVHP50P2023
16,900,000 
Bơm nhiệt10.5 kg
DVHP09B
15,300,000 
Bơm nhiệt9 kg
DVHP09W2021
14,950,000 
Bơm nhiệt9 kg
S5MB2021
37,200,000 
Styler (Hấp sấy)5 móc
S3WF2020
33,900,000 
Styler (Hấp sấy)3 móc
S3RF
26,700,000 
Styler (Hấp sấy)