Tủ Lạnh Hitachi

R-WB700VGV2 GBK
40,000,000 
Trên 550 lít
R-HW540RV XK
44,500,000 
R-HW540RV (X)
49,500,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVY510PGV0 GBK
14,600,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVX510VGV0 MIR
14,450,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVX510PGV9 GBK
12,900,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVX480PGV9 MIR
12,750,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVX480PGV9 GBK
12,000,000 
Từ 401 lít - 550 lít
R-FVX450PGV9 GBK
11,000,000 
Từ 301 lít - 400 lít
R-FM800XAGGV9X DIA
71,900,000 
Trên 550 lít
R-FM800XAGGV9X GBZ
70,500,000 
Trên 550 lít
R-H230PGV7 BSL
6,350,000 
từ 150 lít - 300 lít
R-H230PGV7 BBK
6,150,000 
từ 150 lít - 300 lít
R-WB640VGV0X MGW
39,400,000 
Trên 550 lít
R-WB640VGV0X MIR
40,350,000 
Trên 550 lít
R-WB640PGV1 GMG
25,450,000 
Trên 550 lít
R-WB640PGV1 GCK
25,150,000 
Trên 550 lít
R-SX800GPGV0 GBK
39,300,000 
Trên 550 lít
R-MY800GVGV0 MIR
56,300,000 
Trên 550 lít
R-MX800GPGV0 GBK
50,050,000 
Trên 550 lít