MR-CGX56EP-GBR
20,450,000 
Từ 401 lít - 550 lít
MR-CGX56EP-GBK
20,700,000 
Từ 401 lít - 550 lít
MR-CGX46EN-GBR
16,250,000 
Từ 301 lít - 400 lít
MR-CGX46EN-GBK-V
16,450,000 
Từ 301 lít - 400 lít
MR-CGX41EN-GBR
14,700,000 
Từ 301 lít - 400 lít
MR-CGX41EN-GBK
14,650,000 
Từ 301 lít - 400 lít
MR-LA78ER-GSL
30,450,000 
Trên 550 lít
MR-LA72ER-GSL
27,400,000 
Trên 550 lít
MR-LA78ER-GBK
30,250,000 
Trên 550 lít
MR-LA72ER-GBK
27,450,000 
Trên 550 lít
MR-CX35EM-BRW
11,150,000 
từ 150 lít - 300 lít
MR-LX68EM-GBK-V
28,650,000 
Trên 550 lít
MR-CX46ER-BRW
13,950,000 
MR-CX46ER-BST
14,600,000 
MR-CX41ER-BRW
13,050,000 
MR-CX41ER BST
13,600,000