Tủ Lạnh Samsung

RF59C700ES9/SVNew 2023
23,390,000 
Trên 550 lít
RT29K5532BU/SV2020
7,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
RT22M4040DX/SV
4,700,000 
từ 150 lít - 300 lít
RB27N4010S8/SV2018
6,650,000 
từ 150 lít - 300 lít
RT31CG5424B1SV
7,600,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT31CG5424S9SV
7,150,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT22M4032BU/SV
5,200,000 
từ 150 lít - 300 lít
RT42CG6584S9SV
11,850,000 
Từ 401 lít - 550 lít
RT42CG6584B1SV
12,600,000 
Từ 401 lít - 550 lít
RT42CB6784C3SV
11,950,000 
Từ 401 lít - 550 lít
RT38CG6584B1SV
11,550,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT38CB6784C3SV
11,850,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT38CB668412SV
12,300,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT35K50822C/SV
10,100,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RS64R5301B4/SV
23,400,000 
Trên 550 lít
RT22FARBDSA
4,650,000 
RB30N4010BU
8,850,000 
RS64R53012C/SV
26,100,000 
Trên 550 lít
RS62R5001B4/SV
14,500,000 
Trên 550 lít
RS62R5001M9/SV
13,400,000 
Trên 550 lít