Tủ Lạnh Sharp

SJ-XP382AE-DS
8,750,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP352AE-DS
7,500,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP352AE-SL
7,500,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP322AE-SL
7,390,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-XP322AE-DS
7,390,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X282AE-SL
7,500,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X282AE-DS
6,000,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X252AE-SL
5,850,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X252AE-DS
5,850,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-SBXP600V-SL
15,000,000 
Từ 401 lít - 550 lít
SJ-SBX530VG-BK
14,050,000 
Từ 401 lít - 550 lít
SJ-SBX440VG-BK
12,600,000 
Từ 401 lít - 550 lít
SJ-FX420VG-BK
12,400,000 
SJ-FX420V-DS
11,900,000 
SJ-FX420V-SL
11,500,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-FXP480VG SL
13,300,000 
Từ 401 lít - 550 lít
SJ-X346E-DS
6,800,000 
SJ-X316E-SL
6,450,000 
SJ-X316E-DS
6,450,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-X281E-SL
5,750,000 
từ 150 lít - 300 lít