R-WB640PGV1 GCK
25,600,000 
Trên 550 lít
R-MY800GVGV0 MIR
56,300,000 
Trên 550 lít
R-S800PGV0 GBK
28,900,000 
R-WB640VGV0 GBK2020
30,450,000 
Trên 550 lít