R-WB640PGV1 GCK
25,100,000 
Trên 550 lít
R-HW530NV X
52,900,000 
Trên 550 lít
R-MY800GVGV0 MIR
56,300,000 
Trên 550 lít
R-S800PGV0 GBK
31,000,000 
R-WB640VGV0 GBK
29,750,000 
Trên 550 lít