AW-DUK1300KV (MK)2023
6,600,000 
Lồng đứng12 kg
TW-T21BU105UWV(MG)2023
6,400,000 
Lồng ngang9.5 Kg