AQR-S682XA(BL)2023
13,000,000 
Trên 550 lít
AQR-T220NE(HB)
4,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
AQR-M530EM(SLB)
13,000,000 
AQR-I298EB SW
6,600,000 
AQR-I298EB BS
8,700,000 
AQR-T352FA(FB)
6,700,000 
Từ 301 lít - 400 lít
AQR-T376FA(FB)
7,500,000 
AQR-T220FA(FB)
4,200,000 
từ 150 lít - 300 lít
AQR-T219FA(PB)
4,400,000 
AQR-T239FA(HB)
4,400,000 
AQR-T259FA(FB)
5,750,000 
AQR-T299FA(FB)
6,600,000 
AQR-S480XA(SG)
12,900,000 
AQR-M525XA(FB)
12,900,000 
AQR-T150FA(BS)
4,050,000 
Dưới 150 lít
AQR-D99FA(BS)
2,750,000 
50 lít - 90 lít